061-34439397 061-34439390 شماره تماس پشتیبانی

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی می باشد

بینایی و سلامت شغلی

بینایی و سلامت شغلی

 

چشم به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی فرد با محیط پیرامون خویش، نقش مهمی در ادراک و کارایی و حفظ ایمنی افراد در محیط های شغلی ایفا می کند. به همین دلیل یکی از ضروری ترین بخش های معاینات پیش از استخدام و دوره ای طب کار همچنین معاینات بازگشت و کار پس از حوادث منجر به آسیب چشم و سر، بررسی ویژگیهای بینایی فرد می باشد. مطالعات زیادی در راستای تعیین رابطه بین نقایص بینایی و بروز حوادث انجام شده است. در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که تقریبا 1/3 کارگران استانداردهای لازم بینایی شغل مورد نظر را ندارند و در مطالعه دیگری که در جمعیت بزرگی از کارگران در امریکا انجام شد مشخص شد افرادی که استانداردهای لازم بینایی آن شغل را ندارند 20 درصد بیشتر از سایرین دچار حادثه می شوند. در بررسی مورد- شاهدی دیگری نیز نشان داد افرادی که در کل از مطالعات حاصل می شود همگی اشاره به این موضوع می کنند که حفظ استانداردهای بینایی ویژه هر مهارت، یکی از مهمترین قسمت های هر برنامه پیشگیری از حوادث شغلی می باشد.

بیشتر بخوانید